Back

SIE MÖCHTEN NICHT DEN KOMPLETTEN KURS AUF EINMAL KAUFEN?
👉 BEZAHLEN SIE DIE GEBÜHREN PRO STUNDE.

Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, ob Ihnen der Kurs zusagt oder Sie nicht genug Geld haben, um den Kurs auf einmal zu kaufen, können Sie pro Stunde bezahlen.

Was ist das Besondere daran, stundenweise zu bezahlen?

Sie können ein 10 / 12 / 15-Stunden-Paket kaufen. Die gekauften Stunden werden im System von Deutsch mit Martin gespeichert. Jedesmal, wenn Sie lernen, werden die Stunden von diesem Paket abgezogenWenn das Paket aufgebraucht ist, erhalten Sie eine Rechnung von uns. Auf der  Rechnung  sind die Lerntage und die Lernminuten angegeben. 
Wenn Sie weiter lernen möchten, benötigen Sie weitere Stundenpakete. Ansonsten haben Sie auch die Möglichkeit, eine Pause zu machen oder aufzuhören.

Lernende erhalten bei Kursende die Lerngebühr entsprechend der restlichen Stunden im System zurück.

Vergleich zwischen der stundenweisen Bezahlung und dem Kauf des kompletten Kurses

MERKMALE STUNDENWEISE BEZAHLUNG KAUF DES KOMPLETTEN KURS
Einmal zahlen
Fester Lernbeitrag*
Jederzeit aufhören
Lernstunden-Guthaben **

*Wenn Sie DIE STUNDENWEISE BEZAHLUNG: wählen: Je besser Sie lernen und je schneller Sie den Kurs absolvieren, desto geringer fällt die Gesamtstudiengebühr aus. Je länger der Kurs dauert, desto höher wird die Gesamtstudiengebühr, im Vergleich zum KAUF DES KOMPLETTEN KURSES.

**Falls Sie einmal unerwartet den Kurs unterbrechen möchten, können Sie Ihr verbleibendes Stunden-Guthaben innerhalb eines Jahres nutzen und weiter lernen.

Stundenpaket

KURSSTUFE GRUPPE (2-4 SCHÜLER) PRIVATKURS
A1.1 - A1.2. Prüfungsvorbereitung A1, A2 10€/ Stunde 15€/ Stunde
10 Stunden 100€ 150€
12 Stunden 119€ 179€
15 Stunden 145€ 219€
B1.1 - B1.2, Prüfungsvorbereitung B1 11€/ Stunde 16€/ Stunde
10 Stunden 110€ 160€
12 Stunden 130€ 189€
15 Stunden 160€ 235€
B2 - C1. Prüfungsvorbereitung B2, C1 12€/ Stunde 18€/ Stunde
10 Stunden 120€ 180€
12 Stunden 135€ 210€
15 Stunden 170€ 255€

Verfügbare Kurse

  1. Alle Kurse ab A2.1.
  2. Alle Privatkurse.

Stundenpaket Kaufen

Schritt 1
einen passenden Kurs wählen

Wenn Sie Ihr Niveau noch nicht so gut kennen, können Sie  hier den Einstufungstest machen

Schritt 2
Gruppenkurs oder Privatkurs wählen

Die Gebühren pro Stunde finden Sie oben oder in jedem Kurs

Schritt 3
Kaufen Sie ein Stundenpaket

Nach Wahl des Gruppenkurses oder Privatkurses kaufen Sie ein 10 / 12 / 15 Stunden Paket) und überweisen die Gebühr auf das Bankkonto von Deutsch mit Martin per:

Deutschland:
Bao Long Pham
DE28 8004 0000 0325 9173 00
Commerzbank

 

 

Vietnam:
Tran Thi Bay
1009 1609 0212
VPBank

 

 

Paypal:
paypal.me/chokyori
chokyorikun@gmail.com

Studierende bitte Verwendungszweck / Verwendungszweck angeben: Name + Kurs

Bạn không muốn mua toàn bộ khóa học?
👉 Đóng học phí theo giờ

Nếu như bạn vẫn chưa chắc chắn liệu khóa học có phù hợp để theo suốt toàn bộ khóa học hay bạn không có đủ kinh phí để mua khóa học 1 lần, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thanh toán theo giờ.

Đóng theo giờ có gì đặc biệt?

Bạn thể mua gói học 10 / 12 / 15 tiếng. Số giờ đã mua sẽ được lưu trên hệ thống của Deutsch mit Martin. Bạn học đến đâu hệ thống sẽ trừ số giờ bạn học đến đó. Khi gói học hết, bạn sẽ nhận được hóa đơn từ trung tâm. Trong hóa đơn sẽ ghi rõ những ngày bạn học và học bao nhiêu phút. 
Tiếp theo nếu bạn muốn đăng ký học tiếp bạn chỉ cần đăng ký mua thêm gói học. Nếu không bạn hoàn toàn có thể dừng lại.

Học viên sẽ nhận lại học phí tương ứng với số giờ còn dư trên hệ thống nếu một khóa học kết thúc.

So sánh giữa mua gói học và mua cả khóa

Please select a wpDataTable.


* Lưu ý: Khi bạn chọn MUA THEO GIỜ, nếu bạn học tốt và khóa học
kết thúc càng sớm thì tổng học phí cho khóa học sẽ càng ít hơnngược lại, nếu khóa học kéo dài càng lâu thì tổng học phí sẽ nhiều hơn so với MUA TRỌN KHÓA HỌC 

Học phí

Trình độ Học nhóm (2-4 Học Viên) 1 Thầy 1 Trò 1
A1.1 - A1.2. Ôn Thi A1, A2 10€/ tiếng 15€ / tiếng
10 tiếng 100€ 150€
12 tiếng 119€ 179€
15 tiếng 145€ 219€
B1.1 - B1.2, Ôn Thi B1 11€/ tiếng 16€ / tiếng
10 tiếng 110€ 160€
12 tiếng 130€ 189€
15 tiếng 160€ 235€
B2 - C1, Ôn thi B2, C1 12€/ tiếng 18€ / tiếng
10 tiếng 120€ 180€
12 tiếng 135€ 210€
15 tiếng 170€ 255€

Các khóa học được áp dụng

  1. Các khóa học nhóm từ A2.1 trở lên.
  2. Toàn bộ các khóa học Privatkurse 1 thầy – 1 trò.

Hướng dẫn đóng học phí

Bước 1
Chọn khóa học phù hợp

Nếu học viên chưa biết rõ trình độ của mình có thể làm bài Kiểm tra trình độ tại đây

Bước 2
Lựa chọn học theo nhóm hoặc 1 thầy 1 trò

Thông tin học phí của mỗi sự lựa chọn được tìm thấy trong từng khóa học.

Bước 3
Mua gói học

Sau khi lựa chọn học theo nhóm hoặc 1 thầy 1 trò, học viên sẽ mua gói học 10 / 12 / 15 tiếng (học phí 1 giờ x 10 / 12 / 15) và chuyển học phí qua tài khoản ngân hàng của Deutsch mit Martin tại:

Đức:
Bao Long Pham
DE28 8004 0000 0325 9173 00
Commerzbank

 

 

Việt Nam:
Tran Thi Bay
1009 1609 0212
VPBank

 

 

Paypal:
paypal.me/chokyori
chokyorikun@gmail.com

Học viên vui lòng ghi rõ Verwendungszweck/ mục đích sử dụng: Tên học viên + khóa học

%d bloggers like this: