Back

Einstufungstest

Mit dem kostenlosen Deutschtest können Sie Ihr aktuelles Deutschniveau einschätzen. Dies hilft den Schülern, den richtigen Deutschkurs auszuwählen und besser Deutsch zu lernen.

A1

Der Einstufungstest A1 hilft Ihnen, Ihr Deutschniveau einzuschätzen als:

 • A1.1- wenn Sie weniger als 50 % erreichen (Kurs A1.1 machen)
 • A1.1+ wenn Sie 50 % bis 90 % erhalten (A1.2-Kurs nehmen)
 • A1.2, wenn Sie über 90% erreichen (kann den A2.1-Kurs belegen)

👉 Machen Sie diesen Test, wenn Sie schon einmal einen A1-Kurs besucht haben.

A2

Der Einstufungstest A2 hilft Ihnen, Ihr Deutschniveau einzuschätzen als:

 • A1 wenn Sie weniger als 40 % erreichen
  (Studierende benötigen dann Test A1)
 • A1+ bei 40 – 75 % (können A2.1 lernen)
 • A2.1 wenn Sie 75 % bis 90 % erhalten (können A2.2 lernen)
 • A2.2 wenn Sie über 90 % erreichen (können B1.1 lernen)

👉 Machen Sie diesen Test, wenn Sie schon einmal einen A2-Kurs besucht haben.

B1

Der Einstufungstest B1 hilft Ihnen, Ihr Deutschniveau einzuschätzen als:

 • A2 wenn Sie weniger als 40 % erreichen
  (Studierende benötigen dann Test A2)
 • A2+ bei 40 – 75 % (können B1.1 lernen)
 • B1.1 wenn Sie 75 % bis 90 % erhalten (können B1.2 lernen)
 • B1.2 wenn Sie über 90 % erreichen (können mit dem B2.1 beginnen)

👉 Machen Sie diesen Test, wenn Sie schon einmal einen B1-Kurs besucht haben.

B2.1

Der Einstufungstest B2.1 hilft Ihnen, Ihr Deutschniveau einzuschätzen als:

 • B1 wenn Sie  0 – 33 Punkte erreichen (Studierende benötigen dann Test B1)
 • B2.1 bei 33 – 52 Punkten (können B2.1 lernen)
 • B2.2 wenn Sie 53 – 66 Punkte erhalten (können B2.2 lernen)

👉 Machen Sie diesen Test, wenn Sie schon einmal einen B2.1-Kurs besucht haben. (Aspekte Neu B1 Plus)

B2.2

Der Einstufungstest B2.2 hilft Ihnen, Ihr Deutschniveau einzuschätzen als:

 • B2.1 wenn Sie  0 – 30 Punkte erreichen (Studierende benötigen dann Test B2.1)
 • B2.2 bei 31 – 51 Punkten (können B2.2 lernen)
 • C1 wenn Sie 52 – 62 Punkte erhalten (können C1 lernen)

👉 Machen Sie diesen Test, wenn Sie schon einmal einen B2.2-Kurs besucht haben. (Aspekte Neu B2)

Einstufungstest
Bài kiểm tra trình độ

Bài kiểm tra tiếng Đức miễn phí sẽ giúp bạn đánh giá đúng được trình độ tiếng Đức hiện tại của mình. Giúp các bạn học viên có thể lựa chọn khóa học tiếng Đức phù hợp, cũng như lên kế hoạch học tiếng Đức được tốt hơn.

A1

Bài kiểm tra xếp lớp trình độ A1 sẽ giúp các bạn đánh giá được trình độ tiếng Đức của bạn là:

 • A1.1- nếu bạn đạt dưới 50% (học khóa A1.1)
 • A1.1+ nếu bạn đạt 50% – 90% (học khóa A1.2)
 • A2.1 nếu bạn đạt trên 90% (có thể học khóa A2.1)

👉 Làm bài kiểm tra này nếu bạn đã từng tham gia khóa học A1.

A2

Bài kiểm tra xếp lớp trình độ A2 sẽ giúp các bạn đánh giá được trình độ tiếng Đức của bạn là:

 • A1 nếu bạn đạt dưới 40% 
  (Học viên sau đó cần Test A1)
 • A1+ nếu bạn đạt 40% – 75% (học khóa A2.1)
 • A2.1 nếu bạn đạt 75% – 90% (học khóa A2.2)
 • A2.2 nếu bạn đạt trên 90% (có thể học B1.1)

👉 Làm bài kiểm tra này nếu bạn đã từng tham gia khóa học A2.

B1

Bài kiểm tra xếp lớp trình độ B1 sẽ giúp các bạn đánh giá được trình độ tiếng Đức của bạn là:

 • A2 nếu bạn đạt dưới 40% 
  (Học viên sau đó cần Test A2)
 • A2+ nếu bạn đạt 40% – 75% (học khóa B1.1)
 • B1.1 nếu bạn đạt 75% – 90% (học khóa B1.2)
 • B1.2 nếu bạn đạt trên 90% (có thể bắt đầu khóa học B2.1)

👉 Làm bài kiểm tra này nếu bạn đã từng tham gia khóa học B1.

B2.1

Bài kiểm tra xếp lớp trình độ B2.1 sẽ giúp các bạn đánh giá được trình độ tiếng Đức của bạn là:

 • B1 nếu bạn đạt 0 – 30 điểm (Học viên sau đó cần Test B1)
 • B2.1 nếu bạn đạt 31 –  51 điểm (học khóa B2.1)
 • B2.2 nếu bạn đạt 52 – 62 điểm (học khóa B2.2)

👉 Làm bài kiểm tra này nếu bạn đã từng tham gia khóa học B2.1. (Apspekte Neu B1 Plus)

B2.2

Bài kiểm tra xếp lớp trình độ B2.2 sẽ giúp các bạn đánh giá được trình độ tiếng Đức của bạn là:

 • B1.2 nếu bạn đạt 0 – 30 điểm (Học viên sau đó cần Test B2.1)
 • B2.1 nếu bạn đạt 31 –  49 điểm (học khóa B2.2)
 • C1 nếu bạn đạt 50 – 56 điểm (học khóa C1)

👉 Làm bài kiểm tra này nếu bạn đã từng tham gia khóa học B2.2. (Apspekte Neu B2)

%d bloggers like this: